Tham luận 01: Chiến lược phát triển của các trường đại học trước cách mạng công nghệ 4.0

  • Ngày bắt đầu: 30/11/2018 08:30
  • Ngày kết thúc: 30/11/2018 08:45
  • Địa điểm:

Tham luận 01:  Chiến lược phát triển của các trường đại học trước cách mạng công nghệ 4.0

1
Thông báo