Báo cáo tham luận 01: Những cơ hội và định hướng phát triển của Startup công nghệ du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế

  • Ngày bắt đầu: 30/11/2018 13:30
  • Ngày kết thúc: 30/11/2018 13:50
  • Địa điểm:
  • Diễn giả: Ông Dominic Mellor

Báo cáo tham luận 01: Những cơ hội và định hướng phát triển của Startup công nghệ du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế

1
Thông báo