Báo cáo tham luận 02 : Tư duy công nghệ 4.0 cho khởi nghiệp du lịch sáng tạo và vai trò kết nối, hỗ trợ mạnh mẽ của doanh nghiệp cho thị trường và đầu tư.

  • Ngày bắt đầu: 30/11/2018 13:50
  • Ngày kết thúc: 30/11/2018 14:10
  • Địa điểm:
  • Diễn giả: Ông Lê Đắc Lâm

Báo cáo tham luận 02 : Tư duy công nghệ 4.0 cho khởi nghiệp du lịch sáng tạo và vai trò kết nối, hỗ trợ mạnh mẽ của doanh nghiệp cho thị trường và đầu tư.

1
Thông báo