Các chuỗi hội thảo chuyên đề về kết nối nguồn lực trong các lĩnh vực kinh tế ngành

  • Ngày bắt đầu: 05/12/2019 08:30
  • Ngày kết thúc: 05/12/2019 16:30
  • Địa điểm: Các phòng hội thảo tại FLC

- Các chuỗi hội thảo chuyên đề về kết nối nguồn lực trong và ngoài nước trong bối cảnh cách mạng 4.0: nguồn lực công nghệ, nguồn lực tài chính, nguồn lực nhân lực;

Số lượng tham dự mỗi hội thảo: 100 – 150 người

 

1
Thông báo