Các chuỗi hội thảo chuyên đề về kết nối nguồn lực trong các lĩnh vực kinh tế ngành; Chuỗi tọa đàm mở về cơ hội cho startups trong các lĩnh vực

  • Ngày bắt đầu: 28/11/2020 14:00
  • Ngày kết thúc: 28/11/2020 17:00
  • Địa điểm: Thành phố Hà Nội

+ Các chuỗi hội thảo chuyên đề về kết nối nguồn lực trong các lĩnh vực kinh tế ngành: nguồn lực công nghệ, nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực.
+ Chuỗi tọa đàm mở về cơ hội cho startups trong các lĩnh vực.

Thông báo