Chủ đề 2: Việt Nam - Thị trường mới cho đầu tư khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu

  • Ngày bắt đầu: 30/11/2018 14:05
  • Ngày kết thúc: 30/11/2018 14:55
  • Địa điểm:

- Mô hình startup trong thời đại 4.0 toàn cầu và khuyến nghị cho Việt Nam/ Đông Nam Á - Điểm đến đầu tư toàn cầu

- Smart University thay đổi nhận thức của sinh viên với khởi nghiệp. Định hướng phát triển mô hình Smart University ở Việt Nam.

- Cốt lõi của cách mang 4.0 tại Việt Nam - Vấn đề phát triển nguồn nhân lực phù hợp

- Đầu tư công nghệ cao trong startup và hàng tỉ giá trị gia tăng

1
Thông báo