Chủ đề 1: Mạng lưới Chính phủ điện tử các nước và cơ hội kết nối Việt Nam với thế giới

  • Ngày bắt đầu: 30/11/2018 13:20
  • Ngày kết thúc: 30/11/2018 14:05
  • Địa điểm:

- Chuyên gia từ chính phủ các quốc gia chia sẻ về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nước họ và thảo luận về vai trò và lợi ích mà ích phủ điện tử mang lại cho hệ sinh thái.
- Lợi ích của việc xây dựng chính phủ điện tử đối với quốc gia Việt Nam.
- Nêu ví dụ mô hình sáng tạo từ nhiều quốc gia trên thế giới.

1
Thông báo