Chuỗi tọa đàm mở về cơ hội cho startup trong các lĩnh vực.

  • Ngày bắt đầu: 05/12/2019 08:30
  • Ngày kết thúc: 05/12/2019 16:30
  • Địa điểm: Tầng 2 Cung Quy hoạch

Số lượng tham dự mỗi tọa đàm: 30 – 50 người

1
Thông báo