Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo giải quyết vấn đề của địa phương hoặc DN lớn (Hackathon)

  • Ngày bắt đầu: 28/11/2020 08:30
  • Ngày kết thúc: 28/11/2020 11:00
  • Địa điểm: Thành phố Hà Nội

Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo giải quyết vấn đề của địa phương hoặc doanh nghiệp lớn (Hackathon) là sự kiện quy tụ những ý tưởng, doanh nghiệp KNST có ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo giải quyết vấn đề của địa phương hoặc doanh nghiệp lớn.

Thông báo