Diễn đàn cấp cao Kết nối nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Diễn đàn cấp cao Kết nối nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Chi tiết hội thảo:

Thời gian

Chương trình

8:00 - 8:30

8:30 - 8:35

8:35 - 8:45

8:45 - 8:55

 

8:55 - 9:05

9:05 - 9:55

9:55 - 10:10

 

10:10 - 10:20

 

10:20 - 10:30

10:30 - 11:20

 

11:20 - 11:35

 

11:35

 

Đón tiếp Đại biểu

Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu

Phát biểu khai mạc

Phát biểu chào mừng

Tham luận về Chính sách xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thụy Điển

Phiên thảo luận: Mạng lưới trí tuệ Việt hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST

Nghỉ giữa giờ

Tham luận về vai trò của tập đoàn công nghệ trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Tham luận về nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp từ góc nhìn của doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST

Phiên thảo luận: Thúc đẩy hợp tác các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST trong nước và quốc tế

Phát biểu chỉ đạo

Đáp từ, Bế mạc Diễn đàn

 

 

Thông báo