Diễn đàn đối thoại chính sách KNST

  • Ngày bắt đầu: 28/11/2020 09:00
  • Ngày kết thúc: 28/11/2020 11:00
  • Địa điểm: Thành phố Hà Nội

Diễn đàn đối thoại chính sách KNST, định hướng phát triển hệ thống các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia và mạng lưới kết nối KNST quốc gia

Thông báo