Diễn đàn Khởi nghiệp số với chủ đề: "Chuyển đổi số, cơ hội và thách thức cho khởi nghiệp sáng tạo”

  • Ngày bắt đầu: 04/12/2019 13:30
  • Ngày kết thúc: 04/12/2019 16:00
  • Địa điểm: Phòng hội thảo lớn - Cung quy hoạch.

Nội dung thảo luận:

+ Khởi nghiệp số: hành lang pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp số.

+ Câu chuyện thành công của startups trong nước, nước ngoài về chuyển đổi số trong một số lĩnh vực.

1
Thông báo