Diễn Đàn Kinh Tế Số Và Công Nghệ Tài Chính

  • Ngày bắt đầu: 03/12/2019 08:00
  • Ngày kết thúc: 03/12/2019 12:00
  • Địa điểm:

CHỦ ĐỀ TRAO ĐỔI

  • Vận dụng công nghệ số hóa để xây dựng các mô hình kinh tế mới;
  • Kết nối cộng đồng doanh nghiệp và người dân và các nhà hoạch định chính sách trong việc đẩy mạnh công nghệ số hóa trong kinh doanh;
  • Học hỏi, tiếp thu bài học kinh nghiệm từ các chuyên gia.

THÀNH PHẦN THAM DỰ

  • Đại diện các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, một số Sở Khoa học và Công nghệ;
  • Các doanh nghiệp khởi nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo;
  • Nhà đầu tư, chuyên gia, cố vấn, huấn luyện viên khởi nghiệp sáng tạo,...
1
Thông báo