Diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực thương mại điện tử và Logistic

  • Ngày bắt đầu: 04/12/2019 08:30
  • Ngày kết thúc: 04/12/2019 12:00
  • Địa điểm: Cung quy hoạch (phòng hội thảo lớn) , thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Nội dung thảo luận:

- Thảo luận về những thách thức, thuận lợi và xu hướng phát triển của doanh nghiệp lĩnh vực Thương mại Điện tử và Logistics tại Việt Nam;

- Liên kết để doanh nghiệp TMĐT và Logistics cùng phát triển;

- Xúc tiến hợp tác đầu tư, thương mại và tìm giải pháp để thu hút nguồn lực đầu tư trong nước và quốc tế  nhằm thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp lĩnh vực thương mại điện tử và Logistics phát triển.

1
Thông báo