Giới thiệu về làng công nghệ du lịch và báo cáo tổng quan về lĩnh vực của làng công nghệ du lịch.

  • Ngày bắt đầu: 30/11/2018 13:00
  • Ngày kết thúc: 30/11/2018 13:30
  • Địa điểm:
  • Diễn giả: Ông Lý Đình Quân

Giới thiệu về làng công nghệ du lịch và báo cáo tổng quan về lĩnh vực của làng công nghệ du lịch.

1
Thông báo