Giới thiệu về làng và báo cáo tổng quan về lĩnh vực của làng.

  • Ngày bắt đầu: 30/11/2018 08:00
  • Ngày kết thúc: 30/11/2018 08:30
  • Địa điểm:
  • Diễn giả: Ông Phạm Tuấn Hiệp

Giới thiệu về làng và báo cáo tổng quan về lĩnh vực của làng.

1
Thông báo