Hoạt động kết nối đầu tư

  • Ngày bắt đầu: 01/09/2020 00:00
  • Ngày kết thúc: 25/11/2020 23:00
  • Địa điểm:
  • Link xem online:
  • Link đăng ký tham dự:

Hoạt động kết nối đầu tư (Cục PTTTDN + KisStartup + Thinkzone + các Làng)
 

Hội thảo Đầu tư tác động

VC – Chiến lược đầu tư của VC

Kết nối đầu tư Online 01

Kết nối đầu tư Online 02

03/11/2020

11/2020

25/10 – 10/11/2020

10/11 – 25/11/2020

Thông báo