Hoạt động triển lãm và giới thiệu sản phẩm

  • Ngày bắt đầu: 04/12/2019 13:30
  • Ngày kết thúc: 06/12/2019 11:30
  • Địa điểm: Cung Quy hoạch, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Diễn ra liên tục trong 03 ngày tại Cung quy hoạch 

Địa điểm: Đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

1
Thông báo