Hội nghị giải pháp nâng cao năng lực hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

  • Ngày bắt đầu: 27/11/2020 08:30
  • Ngày kết thúc: 27/11/2020 11:30
  • Địa điểm: Nhà văn hóa Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
  • Link đăng ký tham dự: Đang cập nhật

Hội nghị giải pháp nâng cao năng lực hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Thông báo