Hội nghị, hội thảo chuyên sâu

  • Ngày bắt đầu: 28/11/2020 08:30
  • Ngày kết thúc: 28/11/2020 11:00
  • Địa điểm:

Hội nghị, hội thảo chuyên sâu về xu hướng công nghệ; kết nối đầu tư; chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; chia sẻ kinh nghiệm, bài học về chuyển đổi mô hình nhằm thích ứng và bứt phá sau đại dịch.

Thông báo