Hội nghị kết nối các nhà đầu tư trong nước và quốc tế

  • Ngày bắt đầu: 25/11/2020 00:00
  • Ngày kết thúc: 25/11/2020 23:59
  • Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam
  • Link xem online:
  • Link đăng ký tham dự:

Hội nghị kết nối các nhà đầu tư trong nước và quốc tế (Thành đoàn Hà Nội + VP 844 + Cục PTTTDN)

Thông báo