Hội nhập thế giới với ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong Tài chính toàn diện

  • Ngày bắt đầu: 30/11/2018 09:55
  • Ngày kết thúc: 30/11/2018 10:05
  • Địa điểm:
  • Diễn giả: Ông Nguyễn An Nguyên
Hội nhập thế giới với ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong Tài chính toàn diện
1
Thông báo