Hội thảo 3: Công nghệ nâng cao Chất lượng sản phẩm và Mô hình Chuỗi Giá trị Bền vững trong Nông nghiệp

Timeline

Thời gian

Nội dung 

09:01 

09:15

Khai mạc

09:15 

09:30 

Ứng dụng công nghệ nano trong nông 

Ứng dụng công nghệ nano trong nông  nghiệp 

09:30 

09:45 

Công nghệ vi lượng đất hiếm và ứng dụng  trong nông nghiệp

09:45 

10:00 

Chuỗi giá trị bền vững ngành nông nghiệp  cho cây vai thieu

10:00 

10:15 

Mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn

10:15 

10:30

Ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh  vực nông nghiệp theo hướng sạch, hữu cơ  và an toàn, bền vững

10:30 

10:55

Thảo luận

10:55 

11:00

Bế mạc

Thông báo