Hội thảo kết nối doanh nghiệp KH&CN và doanh nghiệp KNST

  • Ngày bắt đầu: 27/11/2020 14:00
  • Ngày kết thúc: 27/11/2020 17:00
  • Địa điểm: Thành phố Hà Nội

Hội thảo kết nối doanh nghiệp KH&CN và doanh nghiệp KNST

Thông báo