Đại hội mạng lưới sáng kiến cố vấn khởi nghiệp Việt Nam

Chương trình: 

08h00 – 08h15: Đón khách

08h15 - 8h45: Báo cáo kết quả hoạt động VMI

8h45 – 9h00: Giới thiệu tài liệu: Hướng dẫn Xây dựng Chương trình cố vấn khởi nghiệp

9h00 – 9h15: Giới thiệu kỷ yếu VMI 2018 và ra mắt ban chấp hành 2019. Thống nhất Mentor of the year 2018!

Diễn giả: 

Ông Phạm Duy Hiếu 

Ông Nguyễn Tiến Trung

Ông Trần Trí Dũng

1
Thông báo