Hội thảo Nhà lãnh đạo Sáng tạo và Giáo dục sáng tạo

  • Ngày bắt đầu: 28/11/2020 13:00
  • Ngày kết thúc: 28/11/2020 17:00
  • Địa điểm: Phòng 110, Tòa A2, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
  • Link đăng ký tham dự: Đang cập nhật

Hội thảo Nhà lãnh đạo Sáng tạo và Giáo dục sáng tạo

1. Đơn vị tổ chức
Làng Sinh viên khởi nghiệp TECHFEST VIETNAM 2020

2. Mục tiêu hội thảo
- Tầm nhìn chiến lược về xu hướng giáo dục của Việt Nam trong tương lai
- Vai trò của Sáng tạo trong bức tranh giáo dục toàn cầu trong tương lai – Creative Education
- Nguồn lực thanh niên sáng tạo trong doanh nghiệp
- Thanh niên Việt Nam vươn tầm thế giới – Tư duy chủ động toàn cầu và bắt đầu hôm nay 

Thông báo