Làng Tác động Xã hội: Hội thảo quốc gia - giải pháp giúp doanh nghiệp khởi nghiệp phục hồi, thích ứng với Covid-19

  • Ngày bắt đầu: 28/11/2020 09:00
  • Ngày kết thúc: 28/11/2020 11:30
  • Địa điểm: Phòng B103, Tòa A2, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
  • Link đăng ký tham dự: https://bit.ly/Impactvillage_nationaldialouge

Hội thảo quốc gia - giải pháp giúp doanh nghiệp khởi nghiệp phục hồi, thích ứng với Covid-19

1. Đơn vị tổ chức
Làng Tác động Xã hội TECHFEST VIETNAM 2020

2. Mục đích
- Đánh giá thực trạng tác động của Covid-19 đến các doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam;
- Chia sẻ kết quả “Khảo sát khả năng phục hồi, thích ứng của doanh nhân trẻ và phát triển doanh nghiệp tạo tác động xã hội trong thời kỳ Covid-19” tại Việt Nam;
- Thảo luận những kinh nghiệm quốc tế và các đề xuất chính sách giúp doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động xã hội phục hồi và bứt phá;
- Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp tạo tác động xã hội Việt Nam;
- Vinh danh 3 doanh nghiệp khởi nghiệp tạo tác động chiến thắng tại Cuộc thi Youth Co-Lab 2020.

3. Đối tượng tham gia
Các nhà làm chính sách, tổ chức quốc tế.

 

4. Chi tiết hội thảo

Thời gian

Nội dung

9:00 – 9:10

Phát biểu Khai mạc

 

9:10 – 9:30

Keynote – Chia sẻ kết quả khảo sát về khả năng phục hồi, thích ứng của doanh nhân trẻ và phát triển doanh nghiệp tạo tác động xã hội trong thời kỳ Covid-19

 

9:30 – 11:00

Panel discussion: Thảo luận về thực trạng, cách thức hỗ trợ doanh nhân trẻ và các doanh nghiệp tạo tác động xã hội trong thời kỳ covid-19 và đưa ra khuyến nghị về chính sách

 

11:00 – 11:30

Trao giải cho top 3 cuộc thi Youth Co:Lab SDG Innovation Incubator 2020

 

Thông báo