Lễ khai mạc (Opening Ceremony)

  • Ngày bắt đầu: 30/11/2018 13:00
  • Ngày kết thúc: 30/11/2018 13:20
  • Địa điểm:

Khai mạc hội thảo, giới thiệu về Làng I4.0

1
Thông báo