Khai mạc chuỗi hội thảo

  • Ngày bắt đầu: 30/11/2018 13:00
  • Ngày kết thúc: 30/11/2018 13:10
  • Địa điểm:
  • Diễn giả: Ông Đàm Quang Thắng

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

1
Thông báo