Lễ bế mạc TECHFEST Việt Nam 2020

  • Ngày bắt đầu: 29/11/2020 11:00
  • Ngày kết thúc: 29/11/2020 11:30
  • Địa điểm: Hội trường A2, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
  • Link xem online:
  • Link đăng ký tham dự:

Lễ bế mạc TECHFEST Việt Nam 2020

Thông báo