Nền văn hóa đổi mới sáng tạo mở và Giáo dục mở

Hội thảo "Nền văn hoá đổi mới sáng tạo mở và Giáo dục mở" 

1. Đơn vị tổ chức
Làng Công nghệ Giáo dục TECHFEST VIETNAM 2020

2. Mục tiêu
- Tầm nhìn chiến lược về xu hướng giáo dục của Việt Nam trong tương lai 
- Vai trò của Công nghệ giáo dục trong bức tranh giáo dục tương lai – toàn cảnh công nghệ giáo dục 
- Công nghệ giáo dục đưa Việt Nam vươn tầm thế giới 

3. Nội dung chương trình:

 

Thời gian

Nội dung

14:00 – 14:20

Kết nối, giới thiệu chung về mục tiêu của hội thảo

14:20 – 14:40

Tham luận 1: Bệ phóng cho tương lai Edtech: “Chính sách thúc đẩy ĐMST trong giáo dục”

14:40 – 15:00

Tham luận 2: “Toàn cảnh Edtech Việt Nam”

15:00 – 15:20

Tham luận 3: Xu hướng mô hình học trộn lẫn giữa trực tiếp và trực tuyến

15:20 – 15:40

Tham luận 4: Edtech Việt Nam vươn tầm thế giới

15:40 – 16:00

Tham Luận 5: Kinh nghiệm phát triển thị trường từ các edtech hang đầu nước Úc

16:00 – 17:00

Văn hóa ĐMST mở và Giáo dục Mở

 

Kết thúc

 

4. Chi tiết liên hệ:
Ms. Thúy Hằng
T: 094.351.6666
E: hanght.most@gmail.com, hanght@most.gov.vn
Thông tin chi tiết TECHFEST 2020 và các hoạt động của Làng Công nghệ giáo dục:
https://drive.google.com/drive/folders/1XQuoRqskzLPP-w72OrBLC-9c0nOJ8xlu?usp=sharing

Thông báo