Nhà đầu tư nước ngoài mong muốn gì khi đầu tư trong lĩnh vực công nghệ y tế tại Việt Nam?

  • Ngày bắt đầu: 30/11/2018 14:00
  • Ngày kết thúc: 30/11/2018 14:15
  • Địa điểm:

Nhà đầu tư nước ngoài mong muốn gì khi đầu tư trong lĩnh vực công nghệ y tế tại Việt Nam?

1
Thông báo