Fintech - Xu hướng với các công ty dựa trên nền tảng công nghệ thông tin

  • Ngày bắt đầu: 30/11/2018 09:45
  • Ngày kết thúc: 30/11/2018 09:55
  • Địa điểm:
  • Diễn giả: Ông Phạm Trung Kiên
Fintech - Xu hướng với các công ty dựa trên nền tảng công nghệ thông tin
1
Thông báo