Tập Huấn Cho Các Đội Thi TECHFEST

  • Ngày bắt đầu: 02/12/2019 08:00
  • Ngày kết thúc: 02/12/2019 18:00
  • Địa điểm:

Chuẩn bị lần cuối các kiến thức, kỹ năng cho các đội khi tham gia cuộc thi cuối tại TECHFEST VIETNAM 2019.

1
Thông báo