Tập huấn nâng cao các quy định, chính sách, định hướng mới trong Đề án 844

  • Ngày bắt đầu: 01/09/2020 00:00
  • Ngày kết thúc: 25/11/2020 23:00
  • Địa điểm:
  • Link xem online:
  • Link đăng ký tham dự:

Tập huấn nâng cao các quy định, chính sách, định hướng mới trong Đề án 844 (Cục PTTTDN)

Thông báo