Tổng duyệt Lễ Khai mạc (Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp + Đơn vị tổ chức sự kiện)

  • Ngày bắt đầu: 27/11/2020 09:00
  • Ngày kết thúc: 27/11/2020 10:30
  • Địa điểm: Thành phố Hà Nội

Tổng duyệt Lễ Khai mạc (Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp + Đơn vị tổ chức sự kiện)

Thông báo