Tham luận 02: Chia sẻ kinh nghiệm về Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo

  • Ngày bắt đầu: 30/11/2018 08:45
  • Ngày kết thúc: 30/11/2018 09:00
  • Địa điểm:
  • Diễn giả: Ông Mark Gilligan

Tham luận 02: Chia sẻ kinh nghiệm về Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo

1
Thông báo