Thảo luận

Nội dung chi tiết 

15:50 -16:10 

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong Nông nghiệp

  • PGS.TS. Phạm Công Hoạt, TP KHCN, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ

16:10​​​​​​ - 17:00​

  • Moderator: Mr. Đàm Quang Thắng
  • PGS.TS. Phạm Công Hoạt
  • Mr. An Chang Deok
  • Mr. Zhafri Zainudin
  • Mr. Phạm Hữu Việt
  • Mr. Lương Văn Hùng
  • Mr. Ngô Đăng Giáp
1
Thông báo