Tiệc kết nối nhà đầu tư

  • Ngày bắt đầu: 30/11/2018 19:00
  • Ngày kết thúc: 30/11/2018 22:00
  • Địa điểm: Khách sạn Golden Bay Đà Nẵng - 01, Lê Văn Duyệt

Tiệc giao lưu kết nối                                

1
Thông báo