Tọa đàm 01: Chủ đề 1 – Hệ sinh thái khởi nghiệp du lịch thông minh và vai trò của nhà nước trong bối cảnh 4.0

  • Ngày bắt đầu: 30/11/2018 14:10
  • Ngày kết thúc: 30/11/2018 15:00
  • Địa điểm:

Tọa đàm 01: Chủ đề 1 – Hệ sinh thái khởi nghiệp du lịch thông minh và vai trò của nhà nước trong bối cảnh 4.0

1
Thông báo