Tọa đàm 02: Chủ đề 2 – Những mô hình kinh doanh du lịch sáng tạo có sức cạnh tranh và hội nhập của Việt Nam

  • Ngày bắt đầu: 30/11/2018 15:30
  • Ngày kết thúc: 30/11/2018 16:15
  • Địa điểm:

Tọa đàm 02: Chủ đề 2 – Những mô hình kinh doanh du lịch sáng tạo có sức cạnh tranh và hội nhập của Việt Nam

1
Thông báo