Tọa đàm 02: Vai trò cơ quan quản lý nhà nước trong việc phát triển lĩnh vực công nghệ giáo dục (Edtech) trong bối cảnh 4.0

Tọa đàm 02: Vai trò cơ quan quản lý nhà nước trong việc phát triển lĩnh vực công nghệ giáo dục (Edtech) trong bối cảnh 4.0

1
Thông báo