Tọa đàm 03: Chủ đề 3 – Các cơ hội và thách thức về đầu tư và đa dạng hóa sản phẩm du lịch cho các tập đoàn, doanh nghiệp.

  • Ngày bắt đầu: 30/11/2018 16:15
  • Ngày kết thúc: 30/11/2018 17:00
  • Địa điểm:
  • Diễn giả: Ông Trần Nhật Khanh

Tọa đàm 03: Chủ đề 3 – Các cơ hội và thách thức về đầu tư và đa dạng hóa sản phẩm du lịch cho các tập đoàn, doanh nghiệp.

1
Thông báo