Triển lãm sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp khởi nghiệp

  • Ngày bắt đầu: 28/11/2020 09:30
  • Ngày kết thúc: 28/11/2020 21:00
  • Địa điểm: Khuôn viên Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
  • Link xem online: Updating
  • Link đăng ký tham dự: Updating

Triển lãm sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Khuôn viên Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

Thông báo