Tương lai của hệ sinh thái tài chính phân cấp với blockchain

  • Ngày bắt đầu: 30/11/2018 10:15
  • Ngày kết thúc: 30/11/2018 10:25
  • Địa điểm:
  • Diễn giả: Ông Aaron McDonald
Tương lai của hệ sinh thái tài chính phân cấp với blockchain
1
Thông báo