Vai trò cơ quan quản lý nhà nước trong phát triển fintech trong bối cảnh 4.0 tại Việt Nam

  • Ngày bắt đầu: 30/11/2018 09:15
  • Ngày kết thúc: 30/11/2018 09:30
  • Địa điểm:
  • Diễn giả: Ông Nghiêm Thanh Sơn
Vai trò cơ quan quản lý nhà nước trong phát triển fintech trong bối cảnh 4.0 tại Việt Nam
1
Thông báo